Phone: 07191002030

شبانه روزی

info@pardis-hospital.ir

رادیولوژی

پنج شنبه 28 مهر 1401
بازدید: 602

خدمات قابل ارایه در بخش رادیولوژی درمانگاه پردیس:
در این بخش رادیوگرافی به صورت دیجیتال و با دستگاه DR صورت می گیرد.
خدمات قابل ارایه شامل گرافی های اندام های فوقانی و تحتانی، قفسه سینه، شکم، لگن و ستون فقرات
می باشد.
همچنین در این بخش گرافی پانورکس (OPG) به صورت دیجیتال ارایه می شود.
دستگاه ها و امکانات موجود در بخش:
• دستگاه رادیولوژی دیجیتال DR
• دستگاه OPG Ray Scan
اگر پزشک درخواست گرافی ستون فقرات با آمادگی را داده باشد بیمار می بایست موارد زیر را رعایت کند:
1- شب قبل، ساعت 7 الی 8 شب، شام ساده و غیرچرب (مثل سوپ یا نان و پنیر) میل شود.
2- روغن کرچک از داروخانه تهیه نموده و به مقدار لازم (طبق گفته پزشک داروخانه) مصرف شود.
3- صبح روز بعد، ساعت 8 صبح و به حالت ناشتا(صبحانه نخورده) جهت انجام رادیوگرافی، مراجعه شود.